* Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla Klientów Skinpol sp. z o.o.

(osób fizycznych)

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skinpol Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000109977, NIP: 7121360020, działająca pod adresem 20- 328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 26.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: info@skinpol.pl

2) pisemnie na adres: Skinpol Sp. z o.o., ul. Anny Walentynowicz 26, 20-328 Lublin z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań w celu realizacji zamówienia/ zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Skinpol Sp. z o.o.:

1.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności :

1.1. podjęciem działań zmierzających do zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy świadczenia usług lub umowy sprzedaży albo innej umowy, w tym przygotowania oferty handlowej, obsługi finansowej transakcji, administracyjnej oraz informatycznej;

1.2. świadczeniem profesjonalnych usług w zakresie oferowanym przez Administratora, m.in. wykonywaniem czynności związanych z realizacją zamówień, obsługą reklamacji, rozliczeń oraz w innych celach niezbędnych do współpracy z klientami;

1.3. wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, które Administrator musi realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawartą umową, m.in. w celu realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych;

1.4. administrowaniem, zarządzaniem i rozwojem działalności i usług, w tym zarządzaniem współpracą handlową, relacjami z klientami, obsługą zgłoszeń i korespondencji, identyfikacją potrzeb klienta; marketingiem oferowanych usług i towarów, organizacją wydarzeń promocyjnych, administracją i zarządzaniem stroną internetową Administratora oraz profilem w mediach społecznościowych, utrzymywaniem i korzystaniem z systemów informatycznych, a nadto tworzeniem zestawień, analiz, statystyk, raportowaniem;

1.5.zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną mienia, ochroną informacji, w tym przestrzeganiem tajemnic prawnie chronionych, jakością i ryzykiem przy użyciu środków bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji klientów, w szczególności wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, analizowania i ich rozwiązywania, np. poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości;

1.6.zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w związku z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami związanymi z umowami, windykacją należności, prowadzeniem postepowań sądowych);

1.8. identyfikacją osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem – jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

2.1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

2.2. art. 6 ust. 1 lit c) RODO*, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);

2.3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, m.in. takich jak wewnętrzne cele administracyjne (w tym zarządzanie usługami); ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności (w tym zapewnienie integralności kopii zapasowych i archiwalnych); ustalenie osób uprawnionych do kontaktów i odpowiedzialnych za realizację umowy (w tym ułatwienie komunikacji); ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, windykacyjnych;

2.4. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO* – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Skinpol Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe, które otrzymał od Państwa w drodze dobrowolnej zgody – w związku z zainteresowaniem naszą ofertą lub informacje, które przekazali nam Państwo w związku z korzystaniem z naszych usług lub zawartymi umowami.

W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

a) w przypadku klientów indywidualnych – dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu adres e-mail) adres dostawy oraz adres do korespondencji zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia reklamacji;

b) w przypadku klientów biznesowych – dane firmy (np. nazwa, numer NIP, adres czy siedziba) oraz dane osób, które działają w imieniu firmy lub ją reprezentują.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu realizacji zamówienia, a po upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Klienta.

 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane:

  1. do momentu wniesienia sprzeciwu,

  2. w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postepowania.

 4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa wymienione w pkt. 1-7 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

 1. Wycofanie zgody

Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres Sprzedawcy: Skinpol sp. z o.o. 20 – 328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 26 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Po otrzymaniu wniosku w terminie 48 godzin od otrzymania wniosku uzasadnionymi względami technicznymi, Administrator usuwa dane z bazy kontaktów.

 1. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Klienta oraz możliwości składnia i realizacji zamówień.

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO*.

 1. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

Kancelaria prawna, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, podmioty obsługujące płatności w Systemie, w przypadku, gdy składając zamówienie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu płatności kartą płatniczą, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Skinpol sp. z o.o. (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skinpol Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000109977, NIP: 7121360020, działająca pod adresem 20- 328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 26.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: info@skinpol.pl

2) pisemnie na adres: Skinpol Sp. z o.o., ul. Anny Walentynowicz 26, 20-328 Lublin z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* – dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* – dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, informatyczne (dostawca systemu informatycznego).

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

5. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PANI/ PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu, ze względu na szczególna sytuację, na adres poczty elektronicznej: info@skinpol.pl lub na adres siedziby Skinpol Sp. z o.o. ul. Anny Walentynowicz 26, 20 – 328 Lublin z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO Warszawa (00-193), ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

7. INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej


 

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Używamy plików cookies dla wygody Użytkowników strony.