* REGULAMIN - 25 Urodziny Inne Meble

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ

„25 URODZINY- MIESIĄC PROMOCJI”

W dniach 04-28.06.2021r

 (dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży promocyjnej o nazwie 25 URODZINY – MIESIĄC PROMOCJI zwanej dalej „Promocją”,  jest SKINPOL Sp. Z o. o.  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Anny Walentynowicz 26, NIP: 712-13-60-020. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest sprzedaż mebli, dekoracji i oświetlenia z oferty firmy Skinpol w prowadzonych przez Organizatora punktach sprzedaży detalicznej  „InneMeble” w Warszawie, Lublinie , Katowicach i Krakowie (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Całościowy czas trwania Promocji obejmuje okres od 04 czerwca 2021r do 28 czerwca 2021 r.,( promocyjne weekendy: 04-07.06, 11-14.06, 18-21.06, 25-28.06)
 4. Promocją objęte są: meble tapicerowane  -17% , dekoracje z ekspozycji- 25%, oświetlenie z ekspozycji – 17%, (produkty firmy Kaspa- z ekspozycji i na zamówienie), meble „unikatowe” z ekspozycji – 10%.
 5.  Każda z grup towarowych będzie objęta promocją w wyznaczony weekend.
 6. Promocje nie łączą się.

 §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów kupujących i  składających zamówienie w okresie trwania promocji „ 25 URODZINY- MIESIĄC PROMOCJI”- w wyznaczonych dniach: 04-07.06, 11-14.14.06, 18-21.06, 25-28.06.2021. Zakupy i zamówienia zrobione poza wyznaczonymi terminami nie będą objęte rabatami.
 2. Podanie danych związanych z udziałem w promocji jest konieczne w celu realizacji zamówienia.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Kupić lub zamówić w Punkcie Sprzedaży produkt z oferty promocyjnej
  2. W przypadku składania zamówienia wpłacić wymaganą zaliczkę na potrzeby realizacji zamówienia , nie później niż ostatniego dnia promocji tj 07.06, 14.06, 21.06 lub 28.06.2021 r
 4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie o wzięciu udziału w promocji.
 5. Uczestnik może zamówić dowolną ilość produktów promowanych jednak rabat udzielony z tytułu promocji nie przekroczy ustalonych dla poszczególnych kategorii – rabatów.

                                              §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w  reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Używamy plików cookies dla wygody Użytkowników strony.