aktualności


data publikacji: 2019-09-17

regulamin konkursu : " DO CZEGO MOŻE POSŁUŻYĆ MISA TEAK? "

REGULAMIN KONKURSOWY

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizatorem konkursu pod hasłem:

 

DO CZEGO MOŻE POSŁUŻYĆ MISA TEAK? 

 

jest firma Skinpol sp. z o.o., ul. Urzędowska 51, 20-727 Lublin,   tel. 81.7459630,

 

 NIP:712-13-60-020, REGON: 430702769, KRS :0000109977, www.innemeble.pl

 

2.      Konkurs  jest jednoetapowy i będzie prowadzony  za pośrednictwem poczty elektronicznej

Organizatora:  b.skalecka@innemeble.pl.

 

3.      Konkurs rozpoczyna się 16.09.2019 i trwa do 16.10.2019, do godziny 23:59.

 

4.      Celem konkursu jest wsparcie dla działań Organizatora na rzecz rozwoju kreatywności i wyobraźni potencjalnych klientów w zakresie zagospodarowania przestrzeni mieszkalnych i/lub użytkowych.

 

5.      Z zastrzeżeniem ust. 7, uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca adres e-mail i adres zamieszkania na terenie RP.

 

6.      Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgodność nadesłanego komentarza konkursowego z tematyką konkursu.

 

7.      W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani ich małżonkowie.

 

8.      Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

9.      Udział  w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

10.   Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody.

 

 

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

1.       Aby wziąć udział w konkursie należy:

 

a.      nadesłać w okresie trwania konkursu na adres mailowy Organizatora komentarz opisujący koncepcję zastosowania/zastosowań mebla „MISA TEAK”. Mebel jest dostępny w następujących salonach Inne Meble:

 

·        LUBLIN – adres: ul. Anny Walentynowicz 26  tel. 81 745 96 30     

       

·        KRAKÓW – adres: ul. Zakopiańska 56/53  tel. 12 266 10 04

 

·        WARSZAWA – adres: ul.. Puławska 326  tel.22 855 40 97

 

·        KATOWICE – adres: ul. Roździeńskiego 199  tel.32 493 18 21

 

Zdjęcia mebla są opublikowane na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych na których działa Organizator.

 

b.      złożyć pod treścią komentarza oświadczenie o następującej treści: „Przedstawiona przeze mnie koncepcja zastosowania mebla „MISA TEAK” jest efektem wyłącznie mojej  twórczości i nie narusza praw osób trzecich.”

 

2.      Wysłanie komentarza konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanej koncepcji, obejmujące następujące pola eksploatacji:  do utrwalania i/lub zwielokrotniania utworu m.in. za pomocą druku, cyfrowo; wprowadzenie do sieci komputerowej/multimedialnej; wprowadzania do obrotu;  udostępnienie w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz na portalu społecznościowym www.facebook.pl/innemeble.

 

3.      Każdy uczestnik konkursu może dodać maksymalnie trzy propozycje w komentarzu konkursowym z danego adresu mailowego.

 

4.      Nadesłane komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

 

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

1.         Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora wybiera zwycięzcę Konkursu, tj. osobę, która nadeśle  komentarz z najciekawszą, najbardziej pomysłową koncepcją zastosowania/zastosowań mebla „MISA TEAK”.Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność, wkład pracy.

 

2.         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na profilu społecznościowym www.facebook.pl/inne meble w terminie do dnia 23.10.2019, przy czym Organizator zastrzega prawo nienominowania żadnego ze zgłoszonych komentarzy konkursowych.

 

3.         Zwycięzca otrzyma w nagrodę -  MISE TEAK.

 

4.         Po odbiór nagrody należy zgłosić się do jednego z salonów Inne Meble, wskazanych w § 2 ust.

 

1 a Regulaminu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

5.         Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

 

§ 4 WEJSCIE W ŻYCIE I  ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 

1.         Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie www.innemeble.pl

 

2.         Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

3.         Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2019r.

 

4.         W kwestiach nieuregulowane niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Cywilny.

 

data publikacji: 2019-09-16

Praca w salonach InneMeble.pl

Jesli szukasz pracy

 

w Krakowi, Warszawie lub Lublinie 

zapraszamy

 

info@skinpol.pl

 

Mile widziane doświadczenie w branży wnętrzarskiej .

 

Stanowiska :

*   sprzedawca/doradca klienta